Ko nam je najpotrebniji?

Dr. Salih Es-Salih

Prevod sa engleskog i obrada: Tim Studio Din

Sa imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog!
Sva zahvala pripada isključivo Allahu, Tvorcu i Gospodaru svih svjetova. Neka je najljepši salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji ga slijede sve do Sudnjeg Dana, a potom:

STVORENJIMA JE POTREBAN ALLAH

Čovjek uvijek traži ono što će mu biti od koristi i ono što će ga zaštiti od nečega što mu škodi. Međutim, da bi uspio sa ovim, on mora znati šta je to što mu škodi. Zatim, mora znati kome da se obrati kad mu je nešto potrebno, kome da vjeruje i koga da voli kako bi mogao doći do onoga što je korisno po njega kao i da bi mogao da bude siguran u svoj izbor. Takođe, mora da zna ispravan i dobar način pristupa (ovoj stvari) kako bi postigao svoj cilj. Ovaj posljednji uslov  podrazumijeva:

Poznavanje štetnog

Na koje načine se čovjek može zaštiti od štete?

Zasigurno, čovjek ne može dobiti bolje upute od Onoga koji je sve stvorio u najljepšem skladu, Onoga koji je savršen u svim Svojim svojstvima. Od Onoga Koji Koji je Vječni, Živi. Ne može niko biti bolji (dati bolju uputu) od Onoga koji nema potreba ni za čim, Koji je bogat, Koji daje, Koji, konačno, ima vlast nad čovječjom dušom. U odnosu na Njega, čovjek je siromašan. On je Allah, Istiniti i jedini Bog. Čovjek može samo sebi naškoditi ako traži pomoć od nekog drugog mimo Allaha. Allah je Taj Koji može otkloniti štetu od čovjeka jer se ta ista šteta ne može pojaviti izuzev Njegovom voljom i snagom (moći).

Allah, subhanehu ve te’ala(1), je poslao Svoje Knjige i Svoje poslanike da bi uputili čovjeka da:

1. spozna svog Gospodara na onaj način na koji je On, subhanehu ve te’ala, objasnio (po onome što je On sam o Sebi rekao.)

2. traži pomoć samo od Njega dok živi životom u skladu sa Njegovim Zakonom.

Spoznaja Allahovih imena i atributa oslobađa čovjeka od obožavanja bilo kakvog stvorenja, zato što su sva stvorenja slaba, i zato što su ona sama u potrebi za Tvorcem, Allahom.

Znanje o Allahu vodi čovjeka ka tome da sazna da je stvoren da živi po Allahovom zakonu, objavljenom posljednjem poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve selleme(2). Ova Objava sadrži potpun način života. Sve što je korisno odnosno štetno je postavljeno tako da čovjek može da upravlja svoj život prema ovoj Objavi. Ako čovjek učini grešku, i zna da je Allah Onaj Koji oprašta, onda će okrenutisvoje lice ka Njemu i tražiti oprost od Njega:

„Znaj da nema boga osim Allaha! Traži oprosta za svoje grijehe.” (Kur’an, 47:19)

Greška je misliti ili vjerovati da je Allah stvorio druge bogove pored Njega, da bi čovjek od njih tražio pomoć, da bi ih volio ili plašio ih se itd. On je isti Bog svih naroda. On ne naređuje ljudima da zvijezde, Sunce, vatru, Mojsija, Isusa i druge učine božanstvima mimo Njega. On uzvišeni se ne suprotstavlja Sam Sebi. On je obznanio samo jedan put, tj. objavio samo jednu religiju, koja poziva čovjeka da se pokori samo Njegovoj volji. Upozorio je čovjeka (čak i Muhammeda, sallallahu alejhi ve selleme) da ako bude Njemu pridruživao druga, da će sva njegova djela propasti, i da će biti među gubitnicima:

A tebi, i onima prije tebe objavljeno je: “Ako budeš druge Allahu ravnim smatrao, tvoja djela će sigurno propasti, a ti ćeš izgubljen biti.” Nego, Allahu se jedino klanjaj i budi zahvalan! (Kur’an, 39:65-66)

Znajmo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve selleme, čovjek – vjerovjesnik, koji je najbolje poznavao Allaha, imao običaj da kaže:

Allahu moj, sklanjam se pod zadovoljstvo Tvoje pred srdžbom Tvojom, pod oproštaj Tvoj pred kaznom Tvojom, od Tebe tražim zaštitu pred Tobom. Nisam u stanju ispoljiti Tebi zahvalu. Ti si Onakav kako si o Sebi (pohvalno) rekao. (Muslim, Ebu Dawud, Et-Tirmizi, Ibn Madždže) (3)

Allahu, Tebi predadoh dušu svoju, i oporučih stanje svoje, i upravih lice svoje, i prepustih (sklonih) leđa svoja iz želje i straha, jer nema skloništa ni spasilišta pred Tobom osim kod Tebe. Vjerujem u Tvoju Knjigu, koju si spustio, i u Tvoga Vjerovjesnika, koga si poslao. (El-Buhari, Muslim)

A u Kur’anu nalazimo da:

Milost koju Allah podari ljudima niko ne može, poslije Njega, dati; On je silan i mudar. (Kur’an, 35:2)

I takođe nalazimo da:

Ako ti Allah dade kakvu nevolju, niko je osim Njega ne može otkloniti, a ako ti zaželi dobro, pa – niko ne može blagodat Njegovu spriječiti; On njome nagrađuje onoga koga hoće od robova svojih; On prašta i milostiv je.
(Kur’an, 10:117)

Treba da budemo motivisani da se samo Njemu obratimo kako u vremenima blagostanja tako i u vremenima poteškoća. Kur’an Plemeniti nam kaže da:

Ako vas Allah pomogne, niko vas neće moći pobijediti, a ako vas ostavi bez podrške, ko je taj ko vam, osim Njega, može pomoći? I samo u Allah neka se pouzdaju vjernici! (Kur’an, 3:160)

Prema tome, Kur’an vodi čovjeka ka oslobođenju od svih lažnih privrženosti i odanosti. Kur’an srcu donosi smiraj. Pomaže vjerniku protiv licemjerstva i svih oblika nepoštenja. Na primjer, zamislite jednog vjernika, koji se suočava sa problemima na poslu. Svjedok je griješenja i nezakonitih radnji. Međutim, on se ne boji da odbaci ono što je pogrešno. On zna da je taj posao samo jedan od načina da stekne svoju opskrbu. On možda i nije u mogućnosti da ispravi to što je pogrešno, ali on zna da je Allah Taj Koji daje opskrbu. Allah će mu dati nešto bolje. Allah, Slavljeni i Uzvušeni, kaže:

“A onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći, i opskrbiće ga odakle se i ne nada.” (Kur’an, 65:2-3)

Gore navedeni tekst prinuđava čovjeka da se osloni samo na Allaha, subhanehu ve te’ala, samo od Njega tražeći pomoć. Takođe zahtjeva od čovjeka da mora da voli Allaha da samo Njega obožava kako bi stekao Njegovo zadovoljstvo i Njegovu pomoć. Zar nije istina da ljudi koji su sebi ovaj život uzeli kao “krajnji cilj” na kraju završe sa obožavanjem mnogih stvari u svojim životima? Možeš ih vidjeti kako se toliko trude da “imaju sve”. Bol, teškoće, beskrajne brige, muče sebe tražeći pozajmicu za pozajmicu od banaka samo da bi „išli u korak sa dostignućima”. Stalno su u strahu gubitka hipoteka. Siromaštvo im je stalno pred očima. Poslanik Allaha, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao:

„Rekao je Allah: ‚O, sine Ademov, ispuni svoje vrijeme obožavanjem Mene i Ja ću tvoje srce ispuniti bogatstvom i uklonti siromaštvo od tebe. Ako to ne učiniš, zaposliću tvoje ruke (dunjalučkim poslovima) i neću od tebe otkloniti siromaštvo.’ “ (Bilježi Et-Tirmizi i kaže da je hadis hasen – dobar)

Svrha našeg boravka na ovome svijetu je daleko značajnija od robovanja ovosvjetskim dobicima. Ne postoji život koji ima smisla a koji je bolji od onoga načina koji je propisao naš Tvorac Allah. Svako djelo urađeno u skladu sa Allahovim Zakonom jeste djelo ‘ibadeta(4). Čovjek je taj koji je u potrebi, dok Allahu nije potreban niko:

O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je nezavistan i hvale dostojan. (Kur’an, 35:15)

Bilješke:

(1)   Neka je slavljen i uzvišen

(2)  Neka je na njega salavat i selam; salavat bi se približno moglo prevesti kao blagoslov, a selam kao mir i spas. Ali u arapskom jeziku ova značenja su mnogo bogatija i šira, a naš jezik je isuviše siromašan da bi u riječ-dvije mogao to sve da obuhvati

(3)  El-Buhari, Muslim i ostali spomenuti muhaddisi – eksperti u hadisu – su poznati imami – vođe – koji su sakupljali hadise i sastavljali zbirke hadisa. Islam je jedina vjera za koju se vezuje postojanje ‘ilmul-hadis – nauke o hadisu, nauke koja se bavi izučavanjem puteva kojima su do nas došle izreke poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Brojni su uslovi koji se moraju zadovoljiti da bi jedan hadis bio vjerodostojan, poput: spojenost lanca prenosilaca, da nema mane u značenju, da su svi njegovi prenosioci pouzdani i poznati po dobroj memoriji, i još mnogo drugih. Određen broj uslova se nalazi kod svih muhaddisa, dok su neki bili još rigorozniji.

(4)  Obožavanje

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: