Istinska vjera

Koja je istinska Božja vjera?

Svaka osoba se rađa u okolnostima o kojima sama ta osoba ne odlučuje. Od samog njegovog rođenja nameću mu se vjera njegovih roditelja ili ideologija države u kojoj živi. Dok uđe u godine svoje mladosti, obično je mozak u potpunosti ispran tako da vjeruje da je ispravno ono što se u njegovom društvu vjeruje, i da u to treba da vjeruje i svako drugi. Međutim, kada neki ljudi odrastu, i kada dođu u susret sa drugim sistemima vjerovanja, počinju da svoja sopstvena vjerovanja stavljaju pod znak pitanja. Onaj koji traga za istinom obično dođe do trenutka kada je zbunjen jer je uočio da svaka vjera, svaka sekta, ideologija i filozofija tvrdi da je baš ona jedini pravi out za čovjeka. Zaista, sve one podstiču čovjeka da čini dobro. Dakle, koja je ispravna? Sve ne mogu biti ispravne, jer svaka od njih tvrdi da su ostale pogrešne. Kako onda da onaj koji traga za istinom da odabere pravi put?

Bog nam je svima dao razum kako bi mogli da donesemo ovu izuzetno važnu odluku. Ova odluka je najvažnija odluka u životu jednog ljudskog bića. O ovoj odluci zavisi njegova budućnost. Prema tome, na svakome od nas je obaveza da bez pristrasnosti izuči dokaze koji mu se prilažu, zatim da izabere ono što izgleda da je tačno sve dok se novi dokazi ne pojave.

Kao i svaka druga religija ili filozofija, i islam tvrdi da je on jedini pravi put ka Bogu. U ovom pogledu nem razlike sa ostalim sistemima vjerovanja. Namjera ove knjižice je da izloži neke dokaze za ovu tvrdnju.

Međutim, moramo stalno imati u vidu da pojedinac može da izabere pravi put samo ako po strani ostavi svoja osjećanja i predrasude, koji nas obično zasljepljuju. Tada, i samo tada, moći ćemo da koristimo naš, od Boga dat, razum da donesemo jednu racionalnu i ispravnu odluku.

Ima više argumenata koji podupiru tvrdnju islama da je to istinska vjera od Boga. Sljedeći argumenti su samo tri od onih najočiglednijih. Prvi se zasniva na sammom imenu vjere i širini njenog značenja. U drugom se radi o jedinstvenim i jednostavnim učenjima koja se tiču odnosa Boga, čovjeka i stvorenja. Treći argument govori o činjenici da je islam univerzalno pristupačan svim ljudima svih vremena. Ovo su tri osnovne komponente za koje sama logika i razum nalažu da budu prisutni kod vjere koja se smatra da je od Boga. Sljedeće stranice će ove koncepte detaljnije opisati.

IME VJERE


Prva stvar koju treba znati i shvatiti, a koja se tiče islama, jeste šta riječ “islam” znači. Arapska riječ “islam” znači pokoravanje, potčinjenost volji jednog, jedinog Boga, za koga se u arapskom jeziku kaže “Allah”. Onaj ko svoju volju potčinjava Bogu se u arapskom jeziku naziva “muslim”. Vjera islam nije dobila svoje ime po nekoj osobi ili po nekoj grupi, niti je ime izmišljeno nekad kasnije, od strane ljudi, kao što je to slučaj sa hrišćanstvom koje je naziv dobilo po Isusu Hristu, budizam po Gautami Budi, konfučijanizam po Konfučiju, marksizam po Karlu Marksu, judaizam po plemenu Juda i Hinduizam po hindusima. Islam (pokoravanje Božjoj volji) je vjera objavljena Ademu, prvom čovjeku i prvom Božjem vjerovjesniku, i to je bila vjera svih Allahovih vjerovjesnika poslatih čovječanstvu. Dalje, ovo ime je Bog lično odabrao, što je i jasno spomenuto u zadnjem spisu objavljenom ljudima.


U toj zadnjoj objavi, koja se na arapskom jeziku zove Kur’an, Allah kaže sljedeće:

Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. (Kur’an, 5:3)

A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onom svijetu nastradati. (Kur’an 3:85)

Dakle, islam ne tvrdi da je to nova vjera koju je donio Muhammed (sallallahu alejhi ve sellem) u 7. vijeku, na Arapskom poluostrvu. Islam za sebe kaže da je to novi izražaj Allahove vjere, ovaj put u konačnom obliku, kao što je bila objavljivana Ademu i poslanicima poslije njega. Na ovom mjestu ćemo ukratko prokomentarisati druge dvije vjere koje za sebe tvrde da su pravi putevi. Nigdje u Bibliji nećete naći da Bog govori narodu Mojsija, ili njihovim potomcima, da se njihova vjera zove judaizam, kao što nećete naći da sljedbenicima Hrista govori da se njihova vjera zove hrišćanstvo. Odnosno, drugim riječima, imena “judaizam” i “hrišćanstvo” nemaju božansko porijeklo niti odobrenja od Boga. Tek dugo poslije odlaska Isusa je njegova vjera dobila ime “hrišćanstvo”.

Šta je onda u stvari bila Isusova vjera, sada ne posmatrajući ime? [I “Isus” i “Hrist” su imena koja su izvedena iz hebrejskih riječi, a preko grčkog i latinskog. Grčki oblik je “Iesous”, a hebrejska je “Ješua” ili “Jehošua” (Jošua). Grčka riječ “christos” je prevod hebrejske riječi “messiah”, koja znači “pomazani”.]

Njegova vjera se ogledala u njegovim učenjima koja su od njegovih sljedbenika zahtjevala da ih prihvate kao vodilje u njihovom odnosu sa Bogom. U islamu, Isus je poslanik poslat od Allaha, a na arapskom jeziku njegovo ime je ‘Isa.

Kao i poslanici prije njega i on je narod pozivao da svoju volju potčine volji Boga (a to je ono za šta se islam zalaže). Na primjer, u Novom Zavjetu se kaže da je Isus svoje sljedbenike podučavao da se mole Bogu na sljedeći način:

Oče naš Koji si na nebesima, neka se sveti ime Tvoje, da bude Tvoja volja i na zemlji i na nebu.” (Luka 11:2, Matej 6:9-10)

Ovaj koncept je naglašen od strane Isusa na mnogim mjestima u jevanđeljima. Tako je, na primjer, učio da će samo oni koji se pokore ući u Raj.

Neće svako koji mi govori: ‘Gospode, Gospode!’ uću u carstvo nebesko, nego onaj koji čini po volji Oca mog Koji je na nebesima.” (Matej 7:21)

Isus je takođe istakao da se on pokorio Božjoj volji.

Ja ne mogu učiniti ništa sam od sebe, kako čujem onako sudim, i sud moj je pravedan jer ne tražim volje svoje već volje Onoga Koji me je poslao.” (Jovan 5:30)


Postoje mnogi citai iz Biblije koji pokazuju da je Isus objasnio svojim sljedbenicima da on nije Bog Jedini. Jedan primjer je onda kada govori o Času, pa kaže;


A o danu tom ili času ni anđeli koji su na nebesim, ni Sin, do Otac.” (Marko 13:32)


Isus, kao i poslanici prije njega su učili vjeru islam: pokoravanje volji jednog, jedinog Boga.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: