Detektor laži

Poruka lažnih religija

Danas imamo toliko sekti, kultova, religija, filozofija i pokreta u svijetu, od kojih svaka tvrdi da je ispravan ili jedini ispravan put ka Bogu. Kako onda da odredimo koja od njih je to stvarno, ili su, možda, u stvari sve ispravne? Jedan način je da uklonimo površne razlike u učenjima ljudi koji za sebe kažu da slijede apsolutnu istinu, te da uočimo centralni objekat za koga oni pozivaju da se obožava, direktno ili indirektno. Lažne religije imaju zajednički jedan koncept vezan za Boga: ili tvrdi da su svi ljudi bogovi, ili tvrde da su određeni bogovi, ili da je priroda Bog, ili da je Bog plod čovjekove mašte.


Dakle, poruka lažnih religija jeste da se Bog može obožavati u vidu nekog od Njegovih stvorenja. One to postižu na taj način što stvorenja ili neke aspekte tih stvorenja naziva Bogom. Na primjer, poslanika Isusa (alejhi-s-selam[1]) je pozivao svoje sljedbenike da obožavaju samo Boga, ali oni koji danas tvrde da slijede Isusa obožavaju njega pod izgovorom da je on Bog.


Buda je bio reformista koji je uveo određen broj humanističkih principa u religiji Indije. On nije za sbebe tvrdio da je Bog, niti je od svojih sljedbenika tražio da ga obožavaju. Danas, pak, mnogi budisti koji žive van Indije smatraju da je Buda Bog i klanjaju se kipovima koje čine onako kako oni zamišljaju Budin lik. Koristeći ovaj princip otkrivanja objekta koji se obožava lako možemo otkriti lažne vjere I izmišljenu prirodu njihova začetka. Kao što kaže Uzvišeni Bog u Kur’anu:


Oni kojima se, mimo Njega, klanjate, samo su imena koja ste im nadjenuli vi i preci vaši, – Allah o njima nikakav dokaz nije objavio. Sud pripada jedino Allahu, a On je naredio da se klanjate samo Njemu. To je jedino prava vjera, ali većina ljudi ne zna. (Kur’an, 12:40)


Neko može reći da sve vjere uče ljude dobrim stvarima, zbog čega je onda važno koja da se slijedi Odgovor je da sve lažne vjere uče najveće moguće zlo, a to je obožvanje stvorenja. Obožavanje stvorenja je najveći grijeh kojeg jedna osoba može da učini, jer se to suprotstavlja samoj svrsi stvaranja. Čovjek je stvorenj samo da bi obožavao Boga, kao što kaže Allah Uzvišeni u Kur’anu:


Džinove i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju. (51:56)

Stoga, obožavanje stvorenja, koje je suština idolatrije je jedini grijeh koji Bog neće oprostiti. Onaj ko umre na idolatriji je sam sebi zapečatio svoju sudbinu na svijetu koji ga čeka. Ovo nije samo mišljenje, već činjenica objavljena od strane Uzvišenog Boga u Njegovoj zadnjoj objavi ljudima:

Allah neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostiće manje grijehove od toga, kome On hoće. A onaj ko drugog smatra Allahu ravnim čini, izmišljajući laž, grijeh veliki. (Kur’an, 4:48, 4:116)

[1] ‘alejhi-s-selam – fraza koju muslimani koriste kada spomenu ime nekog poslanika, a znači: neka je na njega mir i spas

Prevod odlomka: The Message of False Religions – The True Religion of God, dr. Abu Ameenah Bilal Philips

Članak možete naći na IslamReligion.Com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: